• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Pazar Araştırmaları

Tüketici Tutum Ve Davranış Araştırması

Bireylerin tutumlarını ölçebilmek amacıyla çoğunlukla kantitatif ölçeklerden oluşan anketlerden faydalanan bir araştırma modelidir. Ankette yer alan çeşitli sorularla tüketicilerin bir ürün ya da hizmete karşı olan tutumlarını derecelendirmeleri istenmektedir.

Tüketicilerin vermiş oldukları cevaplar, daha sonra sayısal bazı yöntemler kullanılarak analiz edilir ve tutumlar ortaya çıkarılmaya çalışılır. Tutumların ölçülmesinde yararlanılan en yaygın ölçek türleri “Likert” tipi ölçek ile “Boyutsal Ayırma” ölçekleridir.

Likert tipi ölçekte katılımcıların çeşitli yargılara katılma dereceleri saptanarak tutumlarının belirlenmesine çalışılır. Verilmiş olan yargılar olumlu veya olumsuz olabilir. Yargılar beş noktalı bir ölçek üzerinde değerlendirilir ve ölçeğin aralıkları birbirine eşittir.

Katılımcılardan kendisine verilen yargılara ne derece katıldığını ölçek üzerindeki noktayı işaretleyerek belirtmesi istenir. Elde edilen verileri tüketici tutum ve davranışlar üzerinden karşılaştırmalı bir analiz yapılır ve müşteriye verilmek üzere rapor hazırlanır.