• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Araştırma Süreçleri

1
Araştırma Probleminin Belirlenmesi

Konu ile ilgili model ve yöntem/tekniklerin gerekli olduğunun belirlendiği sürectir.

2
Temel Amaçların Belirlenmesi

Araştırma hipotezlerinin amaç ve hedeflerinin belirlendiği süreci kapsamaktadır.

3
Amaçlara Yönelik Ön Çalışmaların Yapılması

Belirlenen amaç ve hedeflere dönük kapsam sınırlılıkların belirlenmesi sürecidir

4
Hedeflerin ve Beklenen Çıktıların Belirlenmesi

Bütçe, bütçe gerekçelerinin, süre ve genel teknik altyapı ihtiyaçlarının belirlendiği süreci kapsamaktadır.

5
Gerekli Araştırma Tasarımlarının Yapılması

Araştırma için gerekli olan model, yöntem ve tekniklerin belirlenmesi sürecini kapsamaktadır

6
Evren ve Örneklem Seçilmesi

Araştırma problemi, bağımlı, bağımsız ve ara değişkenlerine bağlı olarak, nerde yapılacağı örneklem nitel ve nicel kotalarının belirlendiği süreci kapsamaktadır.

7
Araştırma Yöntem ve Tekniklerinin Belirlenmesi

Araştırma veri toplama sürecinde araştırma tekniklerinin soru formülasyonları, şablonları türlerinin belirlenme sürecini kapsamaktadır.

8
Araştırma Saha Personelinin Belirlenmesi ve Organize Edilmesi

Araştırma için gerekli olan saha personelinin belirlenmesi, gerekli eğitim çalışmalarının yapılması, araştırma saha takvimin belirlenmesi, gerekli izinlerin alınması sürecini kapsamaktadır.

9
Pilot Çalışmasının Yapılması

Araştırma örneklemi içinde sınırlı bir kitlenin çekilmesi model yöntem ve tekniğin test edilmesi sürecini kapsamaktadır.

10
Saha Çalışmasının Yapılması

Pilot çalışma sonrasında araştırma örnekleminde saha personelleri ile nihai alan çalışmasının yapılması ve verilerin toplanması sürecini kapsamaktadır.

11
Verilerin Test Edilmesi

Sahadan gelen verilerin güvenirlik, geçerlilik ve araştırma tasarımı ile ilişkisinin test edilmesi sürecini kapsamaktadır.

12
Veri Sınıflandırılması ve Analizinin Yapılması

Araştırma örnekleminden toplanan verilerin deşifre edilmesi, analiz programlarına işlenmesi ve verilerin çok yönlü analiz edilmesi sürecini kapsamaktadır.

13
Araştırma Raporunun Hazırlanması

Araştırma veri analizinden sonra verilerin yorumlanması raporlanması ve sunulması sürecini kapsamaktadır.

1
Araştırma Probleminin Belirlenmesi

Konu ile ilgili model ve yöntem/tekniklerin gerekli olduğunun belirlendiği sürectir.

2
Temel Amaçların Belirlenmesi

Araştırma hipotezlerinin amaç ve hedeflerinin belirlendiği süreci kapsamaktadır.

3
Amaçlara Yönelik Ön Çalışmaların Yapılması

Belirlenen amaç ve hedeflere dönük kapsam sınırlılıkların belirlenmesi sürecidir

4
Hedeflerin ve Beklenen Çıktıların Belirlenmesi

Bütçe, bütçe gerekçelerinin, süre ve genel teknik altyapı ihtiyaçlarının belirlendiği süreci kapsamaktadır.

5
Gerekli Araştırma Tasarımlarının Yapılması

Araştırma için gerekli olan model, yöntem ve tekniklerin belirlenmesi sürecini kapsamaktadır

6
Evren ve Örneklem Seçilmesi

Araştırma problemi, bağımlı, bağımsız ve ara değişkenlerine bağlı olarak, nerde yapılacağı örneklem nitel ve nicel kotalarının belirlendiği süreci kapsamaktadır.

7
Araştırma Yöntem ve Tekniklerinin Belirlenmesi

Araştırma veri toplama sürecinde araştırma tekniklerinin soru formülasyonları, şablonları türlerinin belirlenme sürecini kapsamaktadır.

8
Araştırma Saha Personelinin Belirlenmesi ve Organize Edilmesi

Araştırma için gerekli olan saha personelinin belirlenmesi, gerekli eğitim çalışmalarının yapılması, araştırma saha takvimin belirlenmesi, gerekli izinlerin alınması sürecini kapsamaktadır.

9
Pilot Çalışmasının Yapılması

Araştırma örneklemi içinde sınırlı bir kitlenin çekilmesi model yöntem ve tekniğin test edilmesi sürecini kapsamaktadır.

10
Saha Çalışmasının Yapılması

Pilot çalışma sonrasında araştırma örnekleminde saha personelleri ile nihai alan çalışmasının yapılması ve verilerin toplanması sürecini kapsamaktadır.

11
Verilerin Test Edilmesi

Sahadan gelen verilerin güvenirlik, geçerlilik ve araştırma tasarımı ile ilişkisinin test edilmesi sürecini kapsamaktadır.

12
Veri Sınıflandırılması ve Analizinin Yapılması

Araştırma örnekleminden toplanan verilerin deşifre edilmesi, analiz programlarına işlenmesi ve verilerin çok yönlü analiz edilmesi sürecini kapsamaktadır.

13
Araştırma Raporunun Hazırlanması

Araştırma veri analizinden sonra verilerin yorumlanması raporlanması ve sunulması sürecini kapsamaktadır.